Nieuws

Ga terug naar het overzicht

Dringend stageplekken gezocht voor student laboranten!

Voor onze studenten in het uitstroomprofiel KNF zijn wij op dringend zoek naar stageplekken die onze studenten voor de duur van 20 weken kunnen begeleiden. De stages hebben een omvang van 30 EC (1 EC = 28 uur) per stage, waarbij 720 uur op de stageafdeling wordt doorgebracht en 120 uur aan zelfstudie en opdrachten wordt besteed. Een stageweek bestaat uit 36 uur werkend leren en 4 uur voor het uitvoeren van stageopdrachten per week.

Zoals u weet is de afgelopen jaren het opleidingslandschap binnen het beroep tot laborant klinische neurofysiologie veranderd. Naast de opleiding tot Laborant KNF aangeboden door de LOI hogeschool, zijn Zuyd hogeschool en de Hanzehogeschool gestart met het opleiden van laboranten KNF om zodoende een bijdrage te kunnen leveren om de tekorten binnen het werkveld KNF op te kunnen vangen.

 

Wat wordt gevraagd van de stage afdelingen?

- De afdeling moet een voldoende verscheidenheid aan patiënten aanbod hebben (EEG, EMG, EP, PSG en duplex) en de afdeling heeft voldoende technische inrichting om de verscheidenheid in patiënten aanbod te kunnen opvangen[1].

- De praktijkbegeleider en werkbegeleiders zijn wettelijk bevoegde beroepsbeoefenaren.

- De student dient tijdens de overeengekomen stageperiode boventallig te zijn.

- De student ontvangt een stagevergoeding voor de duur van de stage conform de Cao-bepaling van de betreffende stage-instelling van €344,- of €400,- bruto per maand (resp. Cao NFU en Cao NVZ).

- De student valt onder de WA-verzekering welke de stage instelling heeft afgesloten voor zijn medewerkers.

- I.v.m. de bekostigingsstructuur van de opleiding Biometrie en MBRT vanuit het ministerie van OC&W kunnen de beider hogescholen geen leermeestervergoeding betalen aan de opleidingsziekenhuizen.

Wilt u een bijdrage leveren aan het opleiden van een nieuwe generatie collega’s voor het werkveld Klinische Neurofysiologie? Meldt u zich dan voor een 20-weekse stage van de Hanzehogeschool aan bij Sharon Haarmans via: s.jonkman@pl.hanze.nl of voor een 40-weekse stage van Zuyd Hogeschool aan bij Kenneth Oti via: kenneth.oti@zuyd.nl

Voor zowel het opleidingstraject bij de Hanzehogeschool als bij Hogeschool Zuyd geldt dat een behoorlijk aantal studenten voor de KNF-uitstroomrichting kiest en dat hiermee de behoefte aan stageplaatsen toeneemt. Ondanks dat de hogescholen zijn gevestigd in het uiterste noorden én zuiden van het land komen onze studenten uit alle windrichtingen en zijn wij dan ook dringend op zoek naar diverse stageplaatsen in geheel Nederland. Het opleidingstraject verschilt enigszins per hbo-instelling. Hieronder vindt u een korte uiteenzetting.

 

Voor de Hanzehogeschool:

In februari 2019 is de opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutisch Technieken (MBRT) in samenwerking met het UMCG en het Martini Ziekenhuis gestart met een uitstroomprofiel Klinische Neurofysiologie. Studenten MBRT kunnen na 2,5 jaar studie (waaronder een 20-weekse stage radiologie) de overstap maken richting de KNF.

Het uitstroomprofiel start met een minor KNF waarin de o.a. de volgende onderwerpen aan bod komen; EEG, EMG inclusief EP, PSG, ENG, spier-zenuwechografie, transcraniële duplex en doppler van de carotiden. De opleiding MBRT heeft de beschikking over een skillslab met EEG-, EMG- en echografie-apparatuur zodat naast theorie ook vaardigheden aangeleerd en getraind worden tijdens de minor.

Het doel van de stage is dat de student zich richt op verdere ontwikkeling van, en reflectie op de verschillende beroepsrollen van de laborant KNF. Dit wordt voornamelijk bereikt door op de stage-afdeling mee te werken en in toenemende mate leren zelfstandig te werken en eindverantwoordelijkheid te dragen voor het beroepsmatig handelen. Vanuit de opleiding wordt een stagedocent aangewezen. Hij of zij zal gedurende de stage een aantal maal contact opnemen met zowel de praktijkbegeleider als de student en zal de stageafdeling halverwege de stage bezoeken voor een tussentijdse evaluatie. Daarnaast verzorgd de opleiding drie keer per studiejaar een praktijkbegeleidersoverleg voor het werkveld KNF waarbij zowel de opleiding als de diverse stageverlenende instellingen aanwezig zijn. Tijdens dit overleg worden zaken t.a.v. de stages en het KNF-onderwijs besproken en wordt zoveel mogelijk kennis met elkaar gedeeld. Op deze wijze probeert de opleiding de lijnen kort te houden en kan daarmee ook snel en adequaat reageren op veranderingen in het werkveld.

 

Voor Zuyd Hogeschool:

De KNF is naast long- en hartfunctie een uitstroom binnen de studie Mens en Techniek | Biometrie. https://www.zuyd.nl/opleidingen/mens-en-techniek-biometrie De studenten volgen twee basis jaren waarin allerlei aspecten over het meten aan het menselijk lichaam aan bod komen. Het gaat om technische en fysiologische aspecten van het spier/zenuwsysteem, cardiologische systeem, ademhaling-systeem en bewegingsapparaat in het algemeen. Het verwerken en interpreteren van metingen en samenwerken in projectgroepen is een belangrijk aandachtspunt. Ook worden technische en programeer vaardigheden aangeleerd.

Sinds 2011 omvat het derde en een deel van het vierde leerjaar 10 modules die behandeld worden in 5 onderwijsperiodes van 10 weken (blokken). Hierbij vinden per blok 2 weken theorie op school plaats en 8 weken stage op de KNF-afdeling van het ziekenhuis.  De volgende onderzoeken die de studenten in hun stage leren zijn: EEG’s, EMG’s, EP’s ENG’s/VNG’s, doppler/duplex en polysomnografie.  Wanneer niet alle onderzoeken in 1 ziekenhuis kan worden geleerd, wordt gekeken naar de mogelijkheid om de ontbrekende onderzoeken uit te voeren in een ander ziekenhuis. In het vierde jaar heeft de student 10 weken vrije studieruimte (de minor) en een afstudeerstage van 20 weken. Beide kunnen op de stage afdeling worden ingevuld maar de student kan ook naar bijvoorbeeld een epilepsiecentrum of een instelling waar epilepsie chirurgie wordt gedaan.

Voor komende schooljaar (2021-2022) hebben 8 studenten de KNF-afstudeerrichting gekozen en starten dus in September met hun stage. Ze komen niet alleen uit heel Limburg (van Venlo tot Maastricht), maar ook uit meer centraal gelegen delen van Nederland.

 

Hoe werken de twee hogescholen samen?

Zuyd hogeschool en de Hanzehogeschool werken sinds 2017 nauw samen met betrekking tot de opleiding KNF. De beide curricula zijn op elkaar afgestemd en er vindt geregeld overleg plaats t.a.v. de inhoud en de verdere ontwikkelingen binnen de opleidingen en het werkveld. Het eindniveau van de studenten wordt o.a. geborgd doordat docenten KNF de praktijktoets EEG-I afnemen bij de studenten van de andere hogeschool en door jaarlijks een aantal scripties uit te wisselen voor externe validatie.

 


[1] Dit wordt mede geborgd door de student van de Hanzehogeschool op twee verschillende stage-afdelingen een stage te laten lopen. Hierdoor komt de student in aanraking met een verscheidenheid aan onderzoeken en patiënt categorieën. Voor Zuyd hogeschool geldt dat wanneer een onderzoek niet wordt uitgevoerd, de student in de gelegenheid wordt gesteld om de gevraagde vaardigheden op een andere afdeling binnen of buiten het stageziekenhuis te verkrijgen.